VXB

STO6ZZ-DZ Track Needle Roller Shielded Bearing 6x19x14mm

$51.99
SKU: STO6ZZ-DZ
UPC: 00193019328408
Item: STO6ZZ-DZ
Type: Track Needle Roller Shielded Bearing
Size: 6mm x 19mm x 14mm
Brand VXB Bearing
Quantity: One Bearing
STO6ZZ-DZ Track Needle Roller Shielded Bearing
6mm x 19mm x 14mm
VXB BearingSTO6ZZ-DZ Track Needle Roller Shielded Bearing 6x19x14mm, Bearing inner diameter is 6mm, Bearing outer diameter is 19mm and Bearing width is 14mm.
  • Item: STO6ZZ-DZ
  • Type: Track Roller Bearing
  • Size: 6mm x 19mm x 10mm
  • Bearing Inner Diameter: 6mm
  • Bearing Outer Diameter: 19mm
  • Bearing Width : 14mm
  • Inner Ring included
  • Quantity: One Bearing
  • Brand: VXB Bearing
  • Quantity: One Bearing