VXB

STO35ZZ-DZ Track Needle Roller Shielded Bearing 35x72x25mm

$215.99
SKU: STO35ZZ-DZ
UPC: 00193019328354
Item: STO35ZZ-DZ
Type: Track Needle Roller Shielded Bearing
Size: 35mm x 72mm x 25mm
Brand VXB Bearing
Quantity: One Bearing
STO35ZZ-DZ Track Needle Roller Shielded Bearing
35mm x 72mm x 25mm
VXB BearingSTO35ZZ-DZ Track Needle Roller Shielded Bearing 35x72x25mm, Bearing inner diameter is 35mm, Bearing outer diameter is 72mm and Bearing width is 25mm.
  • Item: STO35ZZ-DZ
  • Type: Track Roller Bearing
  • Size: 35mm x 72mm x 25mm
  • Bearing Inner Diameter: 35mm
  • Bearing Outer Diameter: 72mm
  • Bearing Width : 25mm
  • Inner Ring Included
  • Quantity: One Bearing
  • Brand: VXB Bearing
  • Quantity: One Bearing