VXB

STO25ZZ-DZ Track Needle Roller Shielded Bearing 25x52x20mm

$133.99
SKU: STO25ZZ-DZ
UPC: 00193019328323
Item: STO25ZZ-DZ
Type: Track Needle Roller Shielded Bearing
Size: 25mm x 52mm x 20mm
Brand VXB Bearing
Quantity: One Bearing
STO25ZZ-DZ Track Needle Roller Shielded Bearing
25mm x 52mm x 20mm
VXB BearingSTO25ZZ-DZ Track Needle Roller Shielded Bearing 25x52x20mm, Bearing inner diameter is 25mm, Bearing outer diameter is 52mm and Bearing width is 20mm.
  • Item: STO25ZZ-DZ
  • Type: Track Roller Bearing
  • Size: 25mm x 52mm x 20mm
  • Bearing Inner Diameter: 25mm
  • Bearing Outer Diameter: 52mm
  • Bearing Width : 20mm
  • Inner Ring Included
  • Quantity: One Bearing
  • Brand: VXB Bearing
  • Quantity: One Bearing