VXB

STO17ZZ-DZ Track Needle Roller Shielded Bearing 17x40x20mm

$85.99
SKU: STO17ZZ-DZ
UPC: 00193019328286
Item: STO17ZZ-DZ
Type: Track Needle Roller Shielded Bearing
Size: 17mm x 40mm x 20mm
Brand VXB Bearing
Quantity: One Bearing
STO17ZZ-DZ Track Needle Roller Shielded Bearing
17mm x 40mm x 20mm
VXB BearingSTO17ZZ-DZ Track Needle Roller Shielded Bearing 17x40x20mm, Bearing inner diameter is 17mm, Bearing outer diameter is 40mm and Bearing width is 20mm.
  • Item: STO17ZZ-DZ
  • Type: Track Roller Bearing
  • Size: 17mm x 40mm x 20mm
  • Bearing Inner Diameter: 17mm
  • Bearing Outer Diameter: 40mm
  • Bearing Width : 20mm
  • Inner Ring Included
  • Quantity: One Bearing
  • Brand: VXB Bearing
  • Quantity: One Bearing