VXB

STO12ZZ-DZ Track Needle Roller Shielded Bearing 12x32x16mm

$66.99
SKU: STO12ZZ-DZ
UPC: 00193019328248
Item: STO12ZZ-DZ
Type: Track Needle Roller Shielded Bearing
Size: 12mm x 32mm x 16mm
Brand VXB Bearing
Quantity: One Bearing
STO12ZZ-DZ Track Needle Roller Shielded Bearing
12mm x 32mm x 16mm
VXB BearingSTO12ZZ-DZ Track Needle Roller Shielded Bearing 12x32x16mm, Bearing inner diameter is 12mm, Bearing outer diameter is 32mm and Bearing width is 16mm.
  • Item: STO12ZZ-DZ
  • Type: Track Roller Bearing
  • Size: 12mm x 32mm x 16mm
  • Bearing Inner Diameter: 12mm
  • Bearing Outer Diameter: 32mm
  • Bearing Width : 16mm
  • Inner Ring Included
  • Quantity: One Bearing
  • Brand: VXB Bearing
  • Quantity: One Bearing