VXB

STO10ZZ-DZ Track Needle Roller Shielded Bearing 10x30x16mm

$60.99
SKU: STO10ZZ-DZ
UPC: 00193019328224
Item: STO10ZZ-DZ
Type: Track Needle Roller Shielded Bearing
Size: 10mm x 30mm x 16mm
Brand VXB Bearing
Quantity: One Bearing
STO10ZZ-DZ Track Needle Roller Shielded Bearing
10mm x 30mm x 16mm
VXB BearingSTO10ZZ-DZ Track Needle Roller Shielded Bearing 10x30x16mm, Bearing inner diameter is 10mm, Bearing outer diameter is 30mm and Bearing width is 16mm.
  • Item: STO10ZZ-DZ
  • Type: Track Roller Bearing
  • Size: 10mm x 30mm x 16mm
  • Bearing Inner Diameter: 10mm
  • Bearing Outer Diameter: 30mm
  • Bearing Width : 16mm
  • Inner Ring Included
  • Quantity: One Bearing
  • Brand: VXB Bearing
  • Quantity: One Bearing