VXB

STO8ZZ-DZ Track Needle Roller Shielded Bearing 8x24x14mm

$54.99
SKU: STO8ZZ-DZ
UPC: 00193019328422
Item: STO8ZZ-DZ
Type: Track Needle Roller Shielded Bearing
Size: 8mm x 24mm x 14mm
Brand VXB Bearing
Quantity: One Bearing
STO8ZZ-DZ Track Needle Roller Shielded Bearing
8mm x 24mm x 14mm
VXB BearingSTO8ZZ-DZ Track Needle Roller Shielded Bearing 8x24x14mm, Bearing inner diameter is 8mm, Bearing outer diameter is 24mm and Bearing width is 14mm.
  • Item: STO8ZZ-DZ
  • Type: Track Roller Bearing
  • Size: 8mm x 24mm x 14mm
  • Bearing Inner Diameter: 8mm
  • Bearing Outer Diameter: 24mm
  • Bearing Width : 14mm
  • Inner Ring Included
  • Quantity: One Bearing
  • Brand: VXB Bearing
  • Quantity: One Bearing