VXB

STO15ZZ-DZ Track Needle Roller Shielded Bearing 15x35x16mm

$73.99
SKU: STO15ZZ-DZ
UPC: 00193019328262
Item: STO15ZZ-DZ
Type: Track Needle Roller Shielded Bearing
Size: 15mm x 35mm x 16mm
Brand VXB Bearing
Quantity: One Bearing
STO15ZZ-DZ Track Needle Roller Shielded Bearing
15mm x 35mm x 16mm
VXB BearingSTO15ZZ-DZ Track Needle Roller Shielded Bearing 15x35x16mm, Bearing inner diameter is 15mm, Bearing outer diameter is 35mm and Bearing width is 16mm.
  • Item: STO15ZZ-DZ
  • Type: Track Roller Bearing
  • Size: 15mm x 35mm x 16mm
  • Bearing Inner Diameter: 15mm
  • Bearing Outer Diameter: 35mm
  • Bearing Width : 16mm
  • Inner Ring Included
  • Quantity: One Bearing
  • Brand: VXB Bearing
  • Quantity: One Bearing